E-PROFI, efektywna profilaktyka

I. Cele ↓ II. Struktura programu ↓ III.Publikacje ↓ IV. Grupy szkoleniowe ↓ V. Rekrutacja ↓

Projekt E-PROFI, efektywna profilaktyka jest realizowany przez Fundację Praesterno, która wygrała konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadania Cykl szkoleniowy w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Rekrutacja do programu E-profi została zakończona.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz koszty zajęć są pokrywane z programu.
Dojazd na zajęcia jest finansowany przez uczestników.

I. Cele

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz realizatorów programów profilaktycznych dla młodzieży prowadzonych w organizacjach pozarządowych.
Wartością dodaną projektu będzie udostępnienie w Internecie bloku wykładów i poradnika na temat pracy profilaktycznej z młodzieżą.

II. Struktura programu szkoleniowego

Część szkoleniowa projektu składa się z trzech komponentów:

 • e-learningowy blok wykładowy (1)

  umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy wspólny dla wszystkich uczestników pakiet 15 wykładów. Autorami są wybitni eksperci (zestawienie wykładowców i tematyka wykładów – załącznik nr 1 na dole strony)

 • Umieszczenie bloku wykładowego w Internecie – dzięki dopasowaniu do ograniczeń czasowych wykładowców – umożliwiło udział ekspertów o najwyższych kwalifikacjach.

 • blok warsztatowo – superwizyjny

  prowadzony w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd składa się z:

  • bloku warsztatowego (2) – pierwsze dwa dni każdego zjazdu (dane trenerów oraz tematyka warsztatów –załącznik nr 2 na dole strony),
  • superwizji (3) – trzeci dzień każdego zjazdu.

Na koniec szkolenia absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia programu.

Elementem uzupełniającym jest praca własna: lektura zalecanych tekstów, przygotowanie i przejście internetowego testu wiedzy, opracowanie studium przypadku.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzić praktycy z wieloletnim doświadczeniem – pracownicy Ośrodków Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno z Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia, Bielska-Białej, Krakowa i Lublina. Zakres tematyczny zajęć warsztatowych i lista prowadzących znajduje się w załączniku nr 2 (na dole strony).

Część warsztatowa w każdej grupie będzie prowadzona przez 2-osobowy team – trenera oraz kotrenera.
Superwizorami będzie zespół 10 osób wywodzących się z grona współpracowników Fundacji utworzony i współpracujący w latach 2014-2016 w ramach realizacji programu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień (załącznik nr 3 na dole strony).

Schemat programu szkoleniowego

Szkolenie odbędzie się w okresie październik – grudzień 2017 roku i zakończy się złożeniem przez uczestników pracy dyplomowej na temat „Studium przypadku – diagnoza psychologiczna podopiecznego na podstawie samodzielnie przeprowadzonego wywiadu”.

III. Publikacje

Uczestnicy otrzymają:
a) Podręcznik programu szkolenia – część dla uczestników szkolenia
b) Poradnik na temat pracy profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną narkomanią.

IV. Grupy szkoleniowe

Struktura geograficzna grup warsztatowo-superwizyjnych

Do uczestnictwa w programie są zapraszani reprezentanci trzech grup:
1/ psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, nauczyciele Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
2/ psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, nauczyciele Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich
3/ realizatorzy programów profilaktycznych dla młodzieży prowadzonych w organizacjach pozarządowych.

Udział w programie jest dobrowolny. Obowiązuje regionalizacja rekrutacji.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń w ramach każdego regionu (patrz mapa poniżej).
W sumie program oferuje 120 miejsc w dziesięciu grupach 12-osobowych:

 • Grupa nr 1 – dla placówek z województwa zachodniopomorskiego
 • Grupa nr 2 – dla placówek z województwa wielkopolskiego
 • Grupa nr 3 – dla placówek z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego
 • Grupa nr 4, Grupa nr 5, Grupa nr 6 – dla placówek z województw łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego
 • Grupa nr 7 – dla placówek z województw lubuskiego i dolnośląskiego
 • Grupa nr 8, Grupa nr 9 – dla placówek z województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego
 • Grupa nr 10 – dla placówek z województw lubelskiego i podkarpackiego.


Kartogram 1. Planowany rozkład terytorialny grup warsztatowo-superwizyjnych

Informacje o miejscach szkoleń

Tabela z informacjami o hotelach / ośrodkach, w których odbędą się szkolenia.

GRUPA nr Ośrodek szkoleniowy/hotel Adres Strona www
1 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Afrodyta” Mielno, ul. Piastów 7 http://www.afrodyta.mielno.pl
2 Hotel Gaja Poznań, ul. Gajowa 12 http://gaja.hotels-poznan.com/pl
3 Hotel Brzoza Brzoza, ul. Bydgoska 34 http://www.hotelbrzoza.pl
4 Ośrodek Rewita Rynia Białobrzegi, ul. Wczasowa 59 http://www.rewita.pl
5 Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy „Miętne” Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin http://www.mietne.pl
6 Ośrodek Rewita Rynia Białobrzegi, ul. Wczasowa 59 http://www.rewita.pl
7 Hotel Jasek Premium Wrocław, ul.Sułowska 39 http://www.hoteljasek.com.pl
8 Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara Jaworze k/Bielska Białej, ul. Wczasowa 171 http://villabarbara.pl
9 Hotel Ruczaj Kraków, ul. Ruczaj 44 http://www.ruczajhotel.pl/pl
10 Hotel Willowa Lublin, ul. Sławinkowska 15a http://hotelwillowa.pl

Harmonogram szkoleń wraz z miastami, w których zaplanowano szkolenia oraz przyporządkowanie województw do grup

Zobacz harmonogram w formie grafu
uwagi:
 • W dniu przyjazdu kolacja jest przewidziana na godzinę 18:00.
 • Ostatniego dnia wyjazd następuje po obiedzie.
 • Adresy ośrodków szkoleniowych zostaną opublikowane na stronie 20 września

Plan godzinowy bloku warsztatowo – superwizyjnego

 • Dzień 1
  • 0d 16:00 – przyjazd
  • 18:00 – 19:00 – kolacja
 • Dzień 2 i 3
  • 08:00-09:00 – śniadanie
  • 09:00-13:00 – zajęcia w sali konferencyjnej (z przerwą kawową)
  • 13:00-14:00 – obiad
  • 14:00-18:00 – zajęcia w sali konferencyjnej (z przerwą kawową)
  • 18:00-19:00 – kolacja
  • 19:00-21:00 – zajęcia w sali konferencyjnej
 • Dzień 4
  • 08:00-09:00 – śniadanie
  • 09:00-15:00 – zajęcia w sali konferencyjnej (z przerwą kawową)
  • 15:00-16:00 – obiad
  • 16:00 – wyjazd

Finanse

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników bloku warsztatowo-superwizyjnego, koszty prowadzenia zajęć i koszty opracowania i druku materiałów szkoleniowych są pokrywane z programu.
Dojazd na zajęcia jest finansowany przez uczestników.

V. Rekrutacja do projektu E-PROFI, efektywna profilaktyka

Kto może brać udział w projekcie?

Osoba pracująca z młodzieżą w następujących typach instytucji:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zakład Poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, organizacja pozarządowa prowadząca profilaktykę uzależnień dla młodzieży.
Osoby nie spełniające powyższego warunku nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

Regionalizacja

W ramach projektu utworzono 10 grup szkoleniowych, z których każda obejmuje swoim zasięgiem jedno bądź więcej województw.

Przy zgłoszeniu do projektu obowiązuje regionalizacja polegająca na konieczności zgłoszenia swojego udziału do grupy obejmującej swoim zasięgiem województwo, na terenie którego ma siedzibę jednostka organizacyjna, w której osoba zgłaszająca się pracuje z młodzieżą.

Wykaz grup szkoleniowych z przyporządkowaniem województw do grup, terminami zjazdów grup oraz miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenia znajduje się w tabeli Harmonogram szkoleń wraz z miastami, w których zaplanowano szkolenia oraz przyporządkowanie województw do grup.

Kwalifikacja do projektu

O zakwalifikowaniu do projektu w ramach każdej z grup szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc w grupie do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie osoby z jednej placówki/organizacji pozarządowej.

Osobom, które nie zakwalifikują się do projektu z powodu braku miejsc w wybranej grupie zostanie – w razie wolnych miejsc w innych grupach – zaproponowany udział w grupie z wolnymi miejscami. W tej sytuacji o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejności zgłoszeń w ramach wszystkich grup.


Załączniki

Załącznik nr 1

Zakres tematyczny e-learningowego bloku wykładowego

Tematyka wykładów uwzględnia wyniki badań potrzeb szkoleniowych kadry merytorycznej placówek zapraszanych do uczestnictwa w programie, zrealizowanych w okresie 22 sierpnia – 6 września 2017 r.

Wykłady on-line – spis treści
dr hab. Krzysztof Ostaszewski Przegląd teorii profilaktyki zachowań ryzykownych – część 1 i 2.
Wiedza na temat procesu i mechanizmów rozwoju zachowań ryzykownych
Podstawy profilaktyki zachowań ryzykownych
Profilaktyki w ochronie zdrowia
Kompetencje zawodowe profilaktyka
dr Agnieszka Pisarska Programy rekomendowane – część 1, 2 i 3
System rekomendacji
dr Magdalena Rowicka Strategie profilaktyczne – część 1 i 2
Artur Malczewski Europejskie standardy jakości w profilaktyce – część 1 i 2
Anna Borkowska Program profilaktyki w szkole
Wychowanie a profilaktyka
Prawo dotyczące narkotyków, alkoholu i papierosów w szkole
prof. Krzysztof Krajewski Zagadnienia prawne istotne w pracy z młodzieżą zagrożoną narkomanią – część 1 i 2
Zygmunt Medowski Dialog motywujący – część 1 i 2
Paweł Siłakowski Skuteczne metody – redukcja szkód i reintegracja
Streetworking
dr Janusz Sierosławski Narkotyki i narkomania w liczbach – część 1, 2, 3 i 4
Janusz Strzelecki Etyka w profilaktyce, mity na temat narkotykó narkomanii

Załącznik nr 2

Wstępny zakres tematyczny bloku warsztatowego

Tematyka bloku warsztatowego uwzględnia wyniki badań potrzeb szkoleniowych kadry merytorycznej placówek zapraszanych do uczestnictwa w programie, zrealizowanych w okresie 22 sierpnia – 6 września 2017 r.

Przeprowadzonych zostanie 60 godzin warsztatów na następujące tematy:

 1. Budowanie relacji profilaktyk – podopieczny:
 2. a) diagnoza postawy własnej wobec podopiecznego, b) umiejętność budowania relacji partnerskiej, c) umiejętność zapewnienia podopiecznemu komfortu psychicznego, d) umiejętność okazywania szacunku, zainteresowania i troski, e) umiejętność zachowania własnej odrębności, zdolność do przyzwolenia na odrębność drugiej osoby

 3. Umiejętność wejścia i pozostawania w kontakcie pomocowym
 4. a) umiejętność rozumienia drugiej osoby, b) umiejętność nieoceniania, c) umiejętność słuchania i parafrazowania, d) umiejętność zadawania pytań, e) zdolność do decentracji, f) język „JA”

 5. Zawarcie kontraktu pomocowego (5 kroków Enrighta)
 6. Dokonywanie diagnozy klinicznej
  rozumianej jako rozpoznanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych podopiecznego oraz psychologicznych mechanizmów jego funkcjonowania, formułowanie hipotez dotyczących problemów w funkcjonowaniu podopiecznego
 7. Podstawy pracy indywidualnej z podopiecznym:
 8. a) prognoza skutków kontynuacji aktualnego sposobu zachowania podopiecznego, b) umiejętność konstruowania planu modyfikacji tego, co problematyczne w funkcjonowaniu podopiecznego

 9. Podstawy pracy z profilaktyczną grupą psychokorekcyjną
 10. a) normy grupowe, b) dynamika grupy, c) role grupowe, d) fazy rozwoju grupy, e) praca z oporem grupy

 11. Podstawy pracy z rodziną
 12. a) diagnoza struktury rodziny, b) umiejętność przyjęcia roli bezstronnego mediatora,
  c) prowadzenie negocjacji w rodzinie

 13. Umiejętność podjęcia i przeprowadzenia interwencji kryzysowej
 14. Poznawczo-behawioralne podejście do pracy profilaktycznej z nastoletnim klientem – dialog motywujący
 15. Budowanie zespołu zadaniowego

Uwaga: szczegółowa tematyka będzie specyfikowana wg konkretnego zainteresowania danej grupy.

Trenerzy prowadzący program E-PROFI, lokalizacja szkoleń

Lp. Numer grupy Imię, nazwisko trenera województwo Lokalizacja szkolenia
1 Grupa nr 1 Katarzyna Hemmerling zachodniopomorskie Mielno
2 Grupa nr 2 Magdalena Moskal wielkopolskie Poznań
3 Grupa nr 3 Ola Janiszewska pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie Bydgoszcz
4 Grupa nr 4 Monika Łyżwińska łódzkie, mazowieckie, podlaskie Warszawa
5 Grupa nr 5 Nastka Radzio łódzkie, mazowieckie, podlaskie Warszawa
6 Grupa nr 6 Magdalena Serkies łódzkie, mazowieckie, podlaskie Warszawa
7 Grupa nr 7 Marek Bawolski lubuskie, dolnośląskie Wrocław
8 Grupa nr 8 Sabina Drożdż opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie; Bielsko-Biała
9 Grupa nr 9 Małgorzata Godzińska – Woźnik opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie; Kraków
10 Grupa nr 10 Urszula Stajak lubelskie, podkarpackie Lublin

Załącznik nr 3

Superwizja

Celem zajęć superwizyjnych będzie:
a/ podnoszenie jakości własnej pracy poprzez omawianie trudności w pracy z wychowankami,
b/ otrzymanie wsparcia przeciwdziałającego przeżywanemu stresowi w pracy i wypaleniu zawodowemu,
c/ rozwijanie umiejętności współpracy w zespole wychowawczym.
Superwizorami będzie zespół 10 osób wywodzących się z grona współpracowników Fundacji Praesterno, utworzony i współpracujący w latach 2014-2016 w ramach realizacji programu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień.
Superwizorzy posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są wpisani na jedną z 3 list: